Hil barlaglary Çyralaryň we çyralaryň standarty

Çyralar we çyralar iň esasy yşyklandyryş rolundan başga-da, has möhümi, amatly nahar çadyrynyň gaty folga maşgalasynyň ýyly atmosferasy bolmagy, ýönekeý gözellik we ýagty çilim adamlary rahat keýp açyp biler, durmuş doly bolar ýaly. duýgudaşlyk.

Bu nepis süýji önümleriň çyrasyny nädip barlamaly, nähiligözden geçirmekçyranyň standarty?GeliňCCIC-FCT, lampalaryň gözden geçirilişini siziň üçin jikme-jik düşündireliň.Barlag mazmuny barada has giňişleýin bilmek isleseňiz, arkaýyn boluňbilen habarlaşyň.

Hytaýyň hilini barlamakDaş görnüşi / ussatlygybarlaň

1.Barlagelektroplated lampalar

Elektroplating reňk yzygiderli bolmaly (nusga serediň), açyk reňk tapawudy bolmaly däldir ;

Dyrnaklar, gum bölejikleri, kislotanyň tüýkürilmegi, gum yzlary, çukurlar, çukur, çişirme, gabyk, aklamak, pos tegmilleri, gara tegmiller, açyk boýag akymy, kebşirleme yzlary we elektroplatirleme ýüzündäki beýleki hadysalar ;

Ossalpyldawuk aýnanyň talaplaryna ýakyn bolmaly, ak duman bolmaly däldir;

Roughüzü gödekliksiz (el duýgusy) tekiz bolmaly;

Önümiň iç ýüzünde aç-açan gara, hapa bolmaly däl we oksidlenme ýüze çykmandyr;

Ak ellikler bilen sähelçe sürtülse, azajyk dyrnak bolmaz;

Hesapyşma synagy we gatylyk synagy geçmeli.

2. Bişirýän boýag çyralaryny barlamak

Mysal barada aýdylanda, lampa korpusynyň açyk reňk tapawudy we ýalpyldawuk tapawudy bolmaz, umumy reňk yzygiderli bolmaly;

Boýag syzmasy ýok, boýag gabygy, gum, gabyk, dyrnaçak, gülgüne, aşgazan hadysasy ;

Boýag yzygiderli, ýylmanak, yzlary ýok, boýag akymy we ş.m.

Spreý boýag aşmaz we beýleki islenilmeýän ýagdaýlar bolmaz;

Içki poslamaýar;

Deformasiýa ýa-da satylmaz;

Hesapyşma synagy we gatylyk synagy geçmeli;

El boýagy gatlakly bolmaly.

Gurnama synagy

Çyra korpusynyň ululygy bilen maglumatlaryň arasyndaky ýalňyşlyk aralygy 1/2 dýuým.Bölekler in engineeringenerçilik bölekleriniň tablisasyna laýyk gelýär we goýulmaly däldir.

Gurlandan soň gurluşy berkitmeli we gowşatmaga ýol berilmeli däldir.Wizual gözden geçirilenden soň, gurluş deň derejede bolmaly we hiç hili çişlige ýol berilmeli däldir;

Hereket edýän bogunlar bilen ýekeje çilim duralgasy elýeterli bolmaly ;

Zynjyr we stres göteriji diş turbasy we stres göteriji bölekler ýeterlik agyr güýç almagy başarmaly ;

Aboveokarda bellenilişi ýaly, 5.5 kg-dan ýokary çyranyň agramy kristal halka üýtgedilmelidir we Europeanewropanyň düzgünleri ýerüsti sim geçiriş synagynyň geçmegini talap edýär.

Tester synagy

Wilka ýer synaglary gerek, üç sekuntda 10 tok, 100 m the şertde garşylyk standartlara laýyk gelýär

Salam küýze synagy

Volokary woltly synag talaplary: 2U + 1000V (U: lampa korpusynyň eksport edilýän ýurduň naprýa .eniýesini aňladýar)。

Funksional synag

Synagy ýeňil synagy geçirmek üçin, wyklýuçatel açyň we ýapyň.

Polýarlyk synagy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bazarynda lampa saklaýjy polýarlyk synagy bar, oňyn, negatiw nädogry baglanyşyk, syzmak bolup bilmez.

Gaplamak üçin barlag

Kartonlarda dogry we düşnükli bellikler.

Gaplamak döwülmekden, çişmekden we zeper ýetmekden azatdyr.

 

 


Iş wagty: Mart-04-2021
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!