របាយការណ៍គំរូ

  • ក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យផលិតកម្ម
  • សវនកម្មរោងចក្រ
  • ការត្រួតពិនិត្យមុនពេលដឹកជញ្ជូន
  • របាយការណ៍គំរូសាកល្បង
  • របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យការផ្ទុកកុងតឺន័រ

កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!