නියැදි වාර්තා

  • නිෂ්පාදනය පරීක්ෂා කිරීමට ගිය
  • කර්මාන්ත ශාලාව විගණන
  • නැව්ගත කිරීමට පෙර පරීක්ෂා කිරීම
  • නියැදි වාර්තාව පරීක්ෂා කිරීම
  • බහාලුම් පැටවීමේ අධීක්ෂණ වාර්තාව

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!